ماموریت و چشم انداز

ماموریت

ماموریت مرکز همکاری های اقتصادی صنعتی ایران و هلند ایجاد پلی بین مجموع های اقتصادی صنعتی توانمند دو کشور به منظور ایجاد و تقویت روابط پایدار در جهت ارزش آفرینی از طریق بهره برداری اصولی از مزیتهای نسبی دو کشور است.

چشم انداز

تبدیل مرکز همکاری های اقتصادی ایران و هلند به اولین انتخاب مجموعه های اقتصادی ایران و اروپای غربی در تعاملات تجاری و صنعتی متقابل.