log

مرکز همکاری های تجاری و صنعتی هلند و ایران، نهادی تخصصی است که با هدف کمک به گسترش همکاری در بخش های اقتصادی، تجاری، صنعتی، بانکی و انرژی دو کشور ایران و هلند، تحت نام NIHIK در هلند و تحت نام هلندیران در ایران به صورت شرکت سهامی خاص، به ثبت رسیده است. این مرکز، در حقیقت باشگاهی برای شرکت های برگزیده است تا بتوانند در وهله ی نخست، با تعامل سازنده از مزایای نسبی دو کشور بهره برند و نیز، بتوانند ضمن ارزش افزایی اقتصادی برای شرکت های متبوعه، در جهت تسهیل و تقویت روابط تجاری و صنعتی ایران و هلند گامی موثر بردارند. گروهی از پیشروترین شرکت های هلندی در زمینه بازرگانی، مدیریت و تکنولوژی در تاسیس این مرکز مشارکت داشته اند و هم اکنون نیز، شرکت های دیگری، از هلند، آلمان (افتخاری) و ایران به عضویت این باشگاه در آمده اند. همچنین، گروهی از بهترین شرکت های ایرانی کاندیدای عضویت در هلندیران می باشند که این امر در حال حاضر در دست بررسی است.