شرکتهای عضو مرکز همکاری های اقتصادی ایران و هلند می توانند از دفاتر و خدمات دفتری در تهران (برای شرکتهای اروپائی) و در هلند (برای شرکتهای ایرانی) برخوردار شوند. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما تماس بگیرید .