توسعه کسب وکار

ما در مرکز همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران و هلند وظیفه خود می دانیم تمامی زیر ساختها و امکانات لازم را برای توسعه کسب وکار شرکتهای عضو در بازارهای هدف فراهم آوریم. خدمات توسعه کسب وکار شامل مواردی چون یافتن و معرفی شرکای تجاری، مشتریان بالقوه و یا تامین کنندگان توانمند، برگزاری نمایشگاههای اختصاصی، بازاریابی و مطالعات بازار و … می شود.