شرکت هایی که در حال حاضر در مرکز همکاری های اقتصادی، صنعتی ایران و هلندعضویت دارند: