همکاری، هم افزائی، ارزش آفرینی اقتصادی

مرکز همکاری های اقتصادی، صنعتی ایران و هلند

مرکز همکاری های اقتصادی، صنعتی ایران و هلند باشگاهی برای شرکتهای برگزیده و توانمندی است که از قابلیت هم کاری و هم افزائی در بهره گیری از مزیتهای نسبی ایران و هلند در جهت ارزش آفرینی اقتصادی برخوردارند.

اخبار و رویدادها

شرکتهای همکار

 • Legero Group
 • Pan-Invest
 • bsnlogo
 • Royal_IHC-google
 • logo_heerema
 • LoyensLoeff@2x
 • logo
 • PaellaBarSponsor_WPIntecSeaLogo_RGB_POS
 • download
 • SDS
 • aram_academy_100
 • UTB
 • logo-met-regel-high-res
 • logo Nedgate (1)
 • image001